اخبار

سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو در زمره دانشمندان یک درصد پراستناد برتر جهان

براساس آخرین نتایج رتبه بندی ESI که در ماه نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شد، سرکار خانم دکتر سارا مصطفی لو؛ دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه در میان دانشمندان یک درصد پر استناد دنیا قرار گرفت.

ادامه مطلب