فرم نظر سنجی مجلات

فرم نظرسنجی مجلات دانشگاه
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • پست الکترونیکی*جهت پاسخگویی
  2
 • مجله مورد نظر را انتخاب نمایید*
  3
 • نظرات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید*توضیح بیشتر
  4
 • آیا اطلاع رسانی ها در پورتال مجلات دانشگاه به خوبی انجام می شود*
  5
 • مطالب کدام بخش مفید است*
  6
 • در کل پورتال مجلات دانشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7