دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۴۷۷۵

درباره مرکز

مرکز توسعه وهماهنگی تحقیقات وفنآوری یکی از دفاتر معاونت تحقیقات وفنآوری است که امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت وارزشیابی بر مراکز تحقیقاتی و واحدهای توسعه تحقیقاتی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را بر عهده دارد. مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش وظیفه دارد شرایطی آماده کند که محققین دانشگاه پزشکی و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی ضمن فراگیری الفبای پژوهشی، فرصتی را برای اجرای یک پژوهشی اصیل بدست آورند که معمولاً این امر در قالب طرح تحقیقاتی انجام می گیرد.

 

اهداف دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 

 • بررسی آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی و بررسی میزان انطباق مراکز تحقیقات با آیین نامه
 • راهنمایی و کمک به مراکز مصوب دانشگاه جهت اخذ مجوز شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • پیگیری اعطای مجوز تاسیس به مراکز تحقیقاتی واجد شرایط
 • تأمین نیروی انسانی توانمند و متخصص در امر تحقیق و پژوهش
 • تامین فضای فیزیکی وتجهیزات مورد نیازمراکز و واحدهای تحقیقاتی
 • راه اندازی مراکز تحقیقات بالینی در بیمارستانها بر اساس شیوه نامه وزارت بهداشت
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های متنوع برای کارشناسان و پژوهشگران مراکز تحقیقات و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در جهت توانمندسازی علمی و مهارتی آنان
 • برنامه ریزی برای فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی برحسب امتیازات تراز شده عملکرد فعالیتهای پژوهشی آنها
 • برگزاری جلسات هم اندیشی با روسای مراکز تحقیقات و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جهت تعیین سیاست ها و برنامه ریزی و رفع مشکلات
 • اطلاع رسانی در خصوص برگزاری جلسات معاونت، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، تصمیمات و برنامه های جدید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کارگاه ها و همایش های ملی و بین المللی
 • همکاری در تدوین برنامه استراتژیک مراکز تحقیقات و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
 • پایش و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مصوب و حمایت از آنها براساس نتایج حاصله
 • بررسی ابداعات واختراعات به منظور بهرمندی متقاضیان از تسهیلات مندرج در آئین نامه های بنیاد ملی نخبگان، استعداد های درخشان وسایر موارد
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸