فرم بازخورد حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

فرم بازخورد حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام سازمان*
  2
 • پست الکترونیکی*جهت پاسخگویی
  3
 • نظرات خود را در خصوص بخش مورد نظر در باکس مقابل قید فرمایید
  4
 • بخش مورد نظر خود را انتخاب نمایید*فقط یکی را انتخاب کنید
  5
 • نظر و پیشنهاد خود را در خصوص بخش انتخابی مرقوم فرمایید*توضیح بیشتر
  6
 • آیا اطلاع رسانی های فرآیندها در وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری به خوبی انجام می شود*
  7
 • مطالب کدام یک از بخش های وب سایت معاونت تحقیقات مفید می باشد*
  مطالب آموزشی
  مطالب پژوهشی
  اخبار
  اطلاع رسانی ها
  8
 • لطفاً مستندات خود را در این قسمت بارگذاری نمایید* آپلود
   9
  • در کل فعالیت معاونت تحقیقات و فناوری را چگونه ارزیابی می نمایید*
   عالی
   خوب
   متوسط
   ضعیف
   10
  • بازخورد نظر یا پیشنهاد*توضیح بیشتر
   11