اعتبار بخشی معاونت تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۶۴۰

زیر حوزه 1-7: مدیریت پژوهش و فن آوری


 :S1-A7دانشگاه برنامه مدونی برای توسعه پژوهش های مبتنی بر نیازهای سلامت جامعه تصویب،اجرا و پایش می نماید و آن را به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار می دهد.

مصوبه برنامه عملیاتی

برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1400

برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1401

برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1402

 

 


 :S2-A7 دانشگاه برنامه مشخصی برای تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، انتشار و بازنگری دوره ای آنها دارد و برنامه پژوهشی خود را در راستای اولویت های تعیین شده تنظیم می نماید.

 

فرایند تعیین اولویت های تحقیقاتی دانشگاه 

تائید اولویت های پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه 

اولویت های پژوهشی پنج ساله دانشکده ها 1400-1404

بازبینی اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 


 :S3-A7 دانشگاه به حق مالکیت فکری احترام گذاشته و ساز وکار مشخصی برای ثبت مالکیت فکری و مشخص شدن سهم افراد دارد.

آیین نامه مالکیت فکری مصوب دانشگاه

تاییدیه آیین نامه دانشگاه توسط وزارت بهداشت

فرایند ثبت اختراعات

 


 :S4-A7دانشگاه ضمن احترام به اصول اخلاق در پژوهش و فناوری سازوکارهای مشخصی برای تقویت زیرساختها، نظارت بر رعایت دستورالعمل ها و کدهای اخلاقی و اجرای قوانین انضباطی آن دارد.

تعداد جلسات برگزار شده از  تاریخ 1399-1401

زمانبندی برگزاری جلسات کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه و کمیته تخصصی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی- سال 1400

 زمانبندی برگزاری جلسات کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه- سال 1402

آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه اخلاق

کارگروه  اخلاق در پژوهش در پورتال معاونت تحقیقات و فناوری


 :S5-A7 دانشگاه برنامه مشخصی برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص نحوه جذب بودجه های پژوهش و فن آوری از منابع خارج از دانشگاه دارد. (ترجیحی)

 برنامه کارگاه های مرتبط در سال 1400

برنامه کارگاه های مرتبط در سال 1401

کارگاه آشنایی با ضوابط و راهکارهای جذب گرنت پژوهشی

مستندات گرنت های اخذ شده


 :S6-A7 دانشگاه برنامه شفافی برای گسترش ارتباط اثربخش حوزه پژوهش و فناوری با سایر بخش های دانشگاه، بخش های بیرون دانشگاه و بخش صنعت دارد؟

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده پزشکی

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده داروسازی

تفاهم نامه احداث واحد کارگاهی برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد سلامت فی ما بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و استانداری اردبیل

تفاهم نامه همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اردبیل

تفاهم نامه طرح حمایتی از فناوران فی ما بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و بانک قرض الحسنه مهر ایران

تفاهم نامه طرح حمایتی از فناوران فی ما بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شرکت صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران

آیین نامه دفتر ارتباط با صنعت

قرارداد ها و تفاهم نامه ها از سال 1399 تا 1401

 


 :S7-A7دانشگاه برنامه و راهکار مشخصی برای ارتقای نتایج تحقیقات و فناوری و بهبود جایگاه علمی موسسه در بین دیگر دانشگاه ها دارد.

شیوه نامه تصویب و حمایت از طرح های تحقیقاتی

رشد جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه در آخرین ارزشیابی وزارت

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دستورالعمل حمایت از پژوهشگران

مصوبه شورای پژوهشی مبنی بر تمرکز زدایی جهت تسریع روند تصویب و اجرای طرح های پژوهشی ( تفویض مالی و حمایت مالی از پژوهشگران)

صورتجلسه هیئت امنای دانشگاه( حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

 


 :S8-A7 موسسه دارای سیاست های ترجمان دانش و فعالیت های سازمان یافته برای اطمینان از اجرای آن است.(ترجیحی)

ترجمان دانش برای کلیه طرح های تحقیقاتی انجام می گیرد و پیام های پژوهشی در سامانه مربوط ثبت می گردد.

فرایند اجرایی ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرم استخراج و تعیین قطعیت خبر پژوهشی از پروژه های اتمام یافته

فرایند ترجمان دانش

 


 :S9-A7 دانشگاه ساختار و سیاستهای مشخص برای حمایت و توسعه نوآوری و فن آوری در دانشگاه دارد. (ترجیحی)

آیین نامه مراکز رشد

اساسنامه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

و همچنین ارائه خدمات حسابداری، حقوقی و ثبتی، خدمات طراحی و تولید نرم افزار به شرکت ها و فناوران

 


 :S10-A7کمیت و کیفیت تحقیقات انجام شده در دانشگاه به وسیله واحد مشخص مورد پایش مستمر قرار می گیرد.

 تحلیل تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مستنداتزیرحوزه 7  2 :حمایت از توسعه پژوهش


 :S11-A7 دانشگاه سازوکار مشخص و مصوبی برای تسهیل فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت بر طرح های پژوهشی و فناوری دارد.

 شیوه نامه  تصویب طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

شیوه نامه تصویب طرح فناورانه

شیوه نامه تصویب و اجرای پایان نامه محصول محور

فرایند بررسی و تصویب پایان نامه محصول محور

فرایند بررسی و تصویب طرح فناورانه

فرایند دفاع از پایان نامه محصول محور

 


 :S12-A7 دانشگاه سازوکار لازم برای همگانی شدن پژوهش را پیش بینی کرده است. (ترجیحی)

به منظور استفاده عموم مردم از نتایج طرح های تحقیقاتی، نتایج در قالب پیام پژوهشی در سامانه مربوطه ثبت می گردد.

دستورالعمل جذب دستیار پژوهشی

 نشست خبری ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


 :S13-A7 دانشگاه برنامه مشخصی برای گسترش روابط با مراکز علمی خارج کشور و در همین راستا توسعه تعاملات محققان دانشگاهی با محققان دانشگاه های داخل و خارج کشور را دارد. (ترجیحی)

  

فرآیند شرکت در کنگره ها و همایش ها

نمونه تفاهم نامه های ملی و بین المللی

صورتجلسه فرصت مطالعاتی

آیین نامه فرصت مطالعاتی

تفاهم نامه مرکز تحقیقات زئونوز

تفاهمنامه مرکز گوارش با دانشگاه بولونیا ایتالیا

 


 :S14-A7 دانشگاه سازوکار مشخصی برای حمایت و نظارت بر مراکز تحقیقاتی در راستی هدفمندشدن و توسعه کیفی پژوهش ها دارد.

دستورالعمل تاسیس و ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی

مستندات

   


 :S15-A7 دانشگاه برنامه و ساختار مناسب برای حمایت از پژوهش های دانشجویی دارد.

اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان

چک لیست ارزیابی کمیته تحقیقات دانشجویی

دستورالعمل اجرایی برگزاری مدارس پژوهشی فصلی کمیته تحقیقات دانشجویی

چک لیست موارد لازم جهت دریافت کد اخلاق برای مطالعات Case Report

دانشجویان پژوهشگر برتر بند(ک) در سال 1400

دانشجویان پژوهشگر برتر بند(ک) در سال 1401


 :S16-A7 دانشگاه برنامه مشخصی برای جذب نیروی انسانی توانمند برای پژوهش دارد. (ترجیحی)

 

جذب پژوهشگر و هیات علمی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی
آیین نامه گذراندان تعهدات قانونی فارغ التحصیلان دوره دکترای تخصصی، متخصصین یا دانش آموختگان دوره فوق تخصصی بالینی

جذب دستیار پژوهشی

جذب سرباز پژوهشگر

کلید واژه ها: دانشگاه فناوری دانشگاه تحقیقات فناوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲