درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation)

تعداد بازدید:۱۱۳۷۳

 

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات

 

درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) واحد های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقالات علمی

پیرو سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص یکسان سازی وابستگی دانشگاهی ( Affiliation )، واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وابستگی های دانشگاهی صحیح دانشکده ها، بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه را به صورت ذیل اعلام می دارد. با توجه به اینکه معیار ارزشیابی مقالات آدرس دهی صحیح می باشد، از اساتید و پژوهشگران محترم درخواست می شود پیش از ارسال مقاله به مجلات مختلف، وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) مورد نظر خود را مطابق با اطلاعات ذیل تنظیم نموده درمقاله درج نمایند.

 

درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation )

English: Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

فارسی : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

 

  • قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه

فقط آن دسته از مقالات اساتید و پژوهشگران که در آنها وابستگی دانشگاهی به صورت صحیح به عنوان Affiliation درج شده باشد مشمول امتیاز ارتقاء و ترفیع پایه سالیانه و پاداش قرار خواهد گرفت.

 

 

دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و بیمارستان ها

فارسی

انگلیسی

گروه... ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

Department of …, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

گروه... ، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران Department of …, School of Dentistry, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
گروه ... ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران Department of … , School of Pharmacy, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
گروه ... ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران Department of …, School of Health, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
گروه ... ، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران Department of …, School of Paramedical Sciences, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
گروه ...، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران Department of …, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
گروه... ، بیمارستان.... ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران Department of …, …Hospital, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
مرکز تحقیقات ...، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران … Research Center, School of …, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
مرکز تحقیقات ...، بیمارستان ... ،دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران …Research Center, … Hospital, School of …, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده ....، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- ایران Students Research Committee, School of …, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
 

مثال: مقاله ای فارسی از گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  • آزمایشگاه تحقیقاتی جنین شناسی و سلول های بنیادی، گروه علوم تشریحی و پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

 

مثال: مقاله ای انگلیسی از گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‌

  • Research Laboratory for Embryology and Stem Cells Department of Anatomical Sciences and Pathology, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

فایل PDF کلیک نمایید

کلید واژه ها: ardabil sciences ardabil medical sciences ardabil university medical sciences ardabil medicine ardabil school medicine ardabil school hellip ardabil ardabil university ardabil university medical sciences

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲