کارشناس دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۴۸۱

فیروزه آرویش

میزان تحصیلات: کارشناس

سمت: کارشناس دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات

f.arvish@arums.ac.ir

شرح وظایف :

کارشناس تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده

کارشناس جذب متعهدین خدمت و اعضاء هیات علمی پژوهشی

کارشناس فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

کارشناس برنامه پزشک پژوهشگر

کارشناس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانها

کارشناس دستیار پژوهش و دستیار پژوهش سرباز

کارشناس برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

مسوول اجرا و بارگذاری: برنامه عملیاتی، ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه های جاری دفتر توسعه و هماهنگی تحقیقات

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۲