آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه Mendeley

بدین وسیله به اطلاع می رساند. کارگاه Mendeley ویژه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهش دانشگاه روز چهارشنبه۳ و پنج شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ در سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار می شود.

ادامه مطلب

دومین فراخوان پسادکتری در سال ۱۳۹۶

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد در دومین فراخوان سال جاری جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر / دوره به عمل آورد.

ادامه مطلب