آرشیو اخبار

نشست مشترک همکاری های علمی،پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محمدعلی جناح کراچی پاکستان گالری

نشست مشترک همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محمدعلی جناح کراچی پاکستان در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب