کارکنان مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

تعداد بازدید:۳۳۶۷

رسول لطف اله زاده: رئیس اداره پژوهش 

شرح وظایف: انجام امور مربوطه به

 1.  شورای پژوهشی دانشگاه
 2. طرح‌های تحقیقاتی
 3. کنگره‌ها و همایشهای علمی داخلی و خارجی
 4. تألیف و ترجمه کتب
 5. تنظیم قراردادهای پژوهشی
 6. انجام سایر امور محوله 

شماره تماس:33534757 داخلی 2305

پست الکترونیکی: research@arums.ac.ir

 

 دکتر شیما رحیم پوران

مدیر سامانه ثبت طرح های پژوهشی (پژوهان)

درجه علمی:استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت محیط

 

شرح وظایف:

 1. نظارت بر کلیه امور سامانه پژوهان در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه دانشگاه (مجموعه لایه های نرم افزاری سامانه)
 2. انجام امور مربوط به انتقال داده ها به سامانه های وزارتی مرتبط شامل سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور  (RPIS)و سامانه نتایج پژوهش های سلامت کشور)ترجمان دانش).
 3. پیگیری روند اجرای مصوبات در شورای پژوهشی دانشگاه.

 

 سما رنجبر

کارشناس سامانه پژوهان

شماره تماس: 33534757

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری پزشکی

 

شرح وظایف:

 1. بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پژوهان جهت تکمیل فرایند ثبت طرح ها و پایان نامه ها
 2. ابلاغ دستورات صادره از طرف معاونت به واحدها و کارشناسان ذی ربط
 3. ارائه اطلاعات و آمار مربوط به طرح ها­ی تحقیقاتی و پایان نامه ها
 4. همکاری در انجام موارد مشخص شده و ارجاع شده در صورتجلسه شورا پژوهشی
 5. پیگیری گزارشهای مربوطه و مصوبات شوراهای برگزار شده
 6. ایجاد ارتباط مستمر بین کارشناسان پژوهشی واحد های تابعه دانشگاه و نظارت بر کار آنان و نامه نگاری در خصوص موارد خواسته شده
 7. پل ارتباطی و ایجاد هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه ، مراکز تحقیقاتی، کمیته های تحقیقات دانشجویی، کمیته اخلاق، علم سنجی
 8. پل ارتباطی و ایجاد هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه ، مراکز تحقیقاتی، کمیته های تحقیقات دانشجویی، کمیته اخلاق، علم سنجی
 9. بررسی طرح ها و پایان نامه ها در سامانه rpis جهت رفع نواقص و ایرادات گرفته شده
 10. بررسی پایان نامه های دانشجویی اتمام یافته و اخذ گزارش نهایی از سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (eprint)
 11. تنظیم و صدور گواهی اتمام طرح های تحقیقاتی و انجام مکاتبات مربوط به سامانه پژوهان

 

 

خاطره نوری

کارشناس پژوهش و سامانه پژوهان

 

شرح وظایف:

 1. بررسی طرح های تحقیقاتی و  پایان نامه های دانشجویی ثبت شده در سامانه پژوهان جهت تکمیل فرایند
 2. بررسی علمی طرح های تحقیقاتی از نظر متدولوژی( نوع مطالعه، اهداف، فرضیات، نمونه گیری،متغیرها و.....)
 1. بررسی علمی پایان نامه های دانشجویی از نظر متدولوژی(نوع مطالعه، اهداف، فرضیات، نمونه گیری،متغیرها و.....)
 2. پیگیری اصلاحات در خواست شده و انجام مکاتبات با مجریان جهت رفع ایرادات و نواقصات
 3. همکاری با کارشناسان پژوهش در پیشبرد اهداف سامانه پژوهان
 4. ایجاد ارتباط مستمر با کارشناسان پژوهشی واحد های تابعه دانشگاه و مکالمه و مکاتبه با آنها
 5. ایجاد هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در امورات مربوط به سامانه پژوهان
 6. نظارت و پیگیری مستمر طرح ها و پایان نامه ها جهت رفع نواقصات و ایرادات گرفته شده
 7. شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با پژو هان
 8. انجام و اجرای دستورات و امورات محوله از سوی مقام محترم مافوق

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۱