مطالب مرتبط با کلید واژه

تحقیقاتی


مراکز تحقیقاتی مصوب

    برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت   فرآیند درخواست تأسیس مرکز تحقیقات   آئین نامه   اساسنامه   ارزشیابی مراکز تحقیقاتی مصوب  

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

اولویت های پژوهشی استان اردبیل در حیطه سلامت در حوزه های مختلف   اولویت های تحقیقاتی دانشکده پزشکی اولویت های تحقیقاتی دانشکده داروسازی اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی اولویت های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی      

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

  شیوه نامه اولویت‌های تحقیقاتی آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات آئین نامه تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی آئین نامه نگارش پیام های پژوهشی فرم تهیه پیام پژوهشی طرح های تحقیقاتی شیوه نامه انتخاب وامتیاز دهی واحد فناوربرتر و فناور برترو مخترع برتر    

اهم مصوبات شورای پژوهشی

  اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵ ۱ - مقررگردید اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویی با هزینه بیش از سقف مجاز می توانند موضوعات خود را به صورت طرح تحقیقاتی در این شورا مطرح نمایند و در صورت تصویب ...

فرم پروپوزال اخذ گرنت تحقیقاتی

  فرم پروپوزال گرنت تحقیقاتی عنوان طرح پیشنهادی: بیان اهمیت موضوع (حداکثر در ۵۰۰ کلمه)   اهداف اختصاصی:   روش انجام کار (به صورت فلوچارت):   منابع:   دانلود فایل Word فرم پروپوزال گرنت تحقیقاتی

درج صحیح وابستگی دانشگاهی

  درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی   فارسی: دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران   انگلیسی: Research Centers Development and Coordination Office, Deputy of Research & Technology, Ardabil University ...

تفویض اختیارات

  تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده دندانپزشکی تفویض معاونت توسعه و معاونت درمان تفویض کمیته تحقیقات دانشجویی تفویض کلی نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی HSR نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی دانشکده ها

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

  دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی راهنمای فرم ارزشیابی کیفی مراکر تحقیقاتی فرم ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی