اهم مصوبات شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۲۴۳

 

اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵

۱ - مقررگردید اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویی با هزینه بیش از سقف مجاز می توانند موضوعات خود را به صورت طرح تحقیقاتی در این شورا مطرح نمایند و در صورت تصویب با توجه به موضوع، همه یا بخشی از آنرا به صورت پایان نامه به شورای پژوهش دانشکده مربوطه ارائه نمایند. هزینه های پایان نامه و چاپ مقاله از محل اعتبار طرح تحقیقاتی مصوب مربوطه تامین خواهد شد.

۲ - مقرر گردید معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو ناظر در جلسات کمیته پژوهشی معاونت دانشجویی فرهنگی شرکت نماید.

۳- شاخص های برگزاری کنگره های بین المللی، ملی و داخل دانشگاهی به شرح ذیل به تصویب رسید:
- موضوع کنگره بایستی از اولویتهای کشور، استان یا دانشگاه باشد.

- اعضای هیات علمی توانمند مرتبط با موضوع کنگره وجود داشته باشد.داشتن حداقل یک نفر دانشیار در رشته مرتبط با موضوع کنگره الزامی است.

- موضوع کنگره دارای ذینفعان کافی باشد.

- حداقل ۵ مقاله منتشر نشده مرتبط با موضوع کنگره در این دانشگاه تولید شده باشد.

- گروههای علمی و آموزشی متقاضی برگزاری کنگره از نظر کمی و کیفی وسعت لازم را داشته باشند.

- نحوه تامین هزینه برگزاری و اسپانسرهای کنگره مشخص شود.

- مجوز اعطا امتیاز آموزش مداوم اخذ شود.

- در صورت دارا بودن همه شرایط فوق دانشگاه می تواند تا ۸۰% از هزینه های برگزاری کنگره را تقبل نماید.در غیر اینصورت حداکثر ۲۰% از هزینه ها بر عهده دانشگاه خواهد بود.

- درخواست برگزاری کنگره باید حداقل یک سال پیش از موعد برگزاری به این شورا ارائه گردد.

۴- مقرر گردید از دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه ها که کارمند رسمی یا پیمانی این دانشگاه می باشند بابت همکاری این دانشگاه در اجرا پایان نامه های توصیفی هزینه ای دریافت نشود.

۵- پیشنهاد کاهش تعداد واحد های درسی موظفی اعضای هیات علمی واجد شرایط متقاضی انجام پروژه های تحقیقاتی تا سقف ۸ واحد تصویب شد. مقرر گرید بررسی و پذیرش تقاضاها توسط این شورا انجام شود.

۶- مقرر گردید عقد قرارداد کلیه طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی کاآزمایی بالینی منوط به ثبت طرح در IRCT شود.

۷- مقرر گردید مقاله ISI یا PubMed که ملاک انتخاب پژوهشگر برتر می باشد بایستی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه مصوب این دانشگاه باشد.

۸- با توجه به پیشنهاد کمیته نانو فناوری دانشگاه مقرر گردید پروپزال کلیه پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با نانو بعد از تصویب در شورای مربوطه جهت بررسی و کارشناسی به کمیته مذکور ارجاع شود.

۹- نامه رییس دانشکده دندانپزشکی مبنی بر بلاتکلیفی پایان نامه ها به علت پایان طرح یا انتقالی اساتید راهنما مطرح و پیشنهاد شد در صورت امکان برای پایان نامه ها ۲ نفر استاد راهنما در نظر گرفته شود، بر اتمام پایان نامه ها در حداقل زمان تاکید یا از از اساتید جانشین موجود در دانشکده مربوطه یا سایر دانشکده ها که مرتبط باشد استفاده شود.

۱۰- مقرر گردید به منظور نظارت بر خرید تجهیزات در قالب طرحهای تحقیقاتی «کمیته خرید تجهیزات» با مشارکت دانشکده های مختلف ذینفع در مدیریت پژوهشی تشکیل و پس از تایید این کمیته خرید تجهیزات صورت گیرد.

۱۱- با درخواست سرپرست محترم کمیته تحقیقات دنشجویی مبنی بر افزایش سقف تفویض تصویب طرحهای تحقیقاتی دانشجویی به ترتیب برای دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد تا ۲۰ میلیون ریال و سایر مقاطع تا ۱۵ میلیون ریال موافقت شد.

۱۲- مقرر گردید شورای پژوهش دانشگاه در مواردی که خود تشخیص می دهد می تواند فرآیند داوری را از طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه ها حذف نماید.

فایل Pdf

کلید واژه ها: پایان پایان نامه نامه دانشگاه کنگره موضوع کنگره برگزاری کنگره مرتبط موضوع کنگره تحقیقاتی طرحهای تحقیقاتی

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲