مطالب مرتبط با کلید واژه

کنگره


اهم مصوبات شورای پژوهشی

  اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵ ۱ - مقررگردید اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویی با هزینه بیش از سقف مجاز می توانند موضوعات خود را به صورت طرح تحقیقاتی در این شورا مطرح نمایند و در صورت تصویب ...

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها نام و نام خانوادگی:   دکتر ندا سپاسی                                      رشته تحصیلی و مقطع: دکترای روانشناسی عمومی   عنوان شغل مورد تصدی: مسئول برگزاری کنگره و سمینار رابط آموزشی معاونت تحقیقات مسئول انجام و بارگذاری این دوره برنامه عملیاتی کلیه واحدها ...