مطالب مرتبط با کلید واژه

نامه


آیین نامه ها و دستورالعمل ها

  شیوه نامه اولویت‌های تحقیقاتی آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات آئین نامه تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی آئین نامه نگارش پیام های پژوهشی فرم تهیه پیام پژوهشی طرح های تحقیقاتی شیوه نامه انتخاب وامتیاز دهی واحد فناوربرتر و فناور برترو مخترع برتر    

اهم مصوبات شورای پژوهشی

  اهم مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵ ۱ - مقررگردید اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویی با هزینه بیش از سقف مجاز می توانند موضوعات خود را به صورت طرح تحقیقاتی در این شورا مطرح نمایند و در صورت تصویب ...

قوانین و آیین نامه ها

بسته حمایتی و سیاستی دانش بنیان ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان اصلاح آئین نامه اجرایی شرکت های دانش بنیان برنامه توسعه تولید محصولات برنامه های حمایت از شرکت های دانش بنیان تصویب نامه ضوابط استقرار واحد

تفویض اختیارات

  تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده دندانپزشکی تفویض معاونت توسعه و معاونت درمان تفویض کمیته تحقیقات دانشجویی تفویض کلی نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی HSR نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی دانشکده ها