معیارهای انتخاب معاون پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۳۹

 

معیارهای انتخاب معاون پژوهشی

۱- عضو هیأت علمی دانشگاه باشد و دارای حداقل ۵ سال سابقه آموزشی و پژوهشی

۲- چاپ حداقل ۲ عنوان مقاله به عنوان نویسنده مسئول در مجلات ISI/ PubMed در ۵ سال اخیر

۳- مجری مسئول حداقل ۲ عنوان طرح تحقیقاتی در ۵ سال اخیر

۴- انتخاب معاونین پژوهشی دانشکده ها با اطلاع و همآهنگی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام می شود.

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۷