مطالب مرتبط با کلید واژه

توسعه


پزشک پژوهشگر

  آیین نامه جذب پزشک پژوهشگر تسهیلات جذب پزشک پژوهشگر روند چرخش ثبت نام پذیرفته شدگان برنامه پزشک پژوهشگر   واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

درج صحیح وابستگی دانشگاهی

  درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی   فارسی: دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران   انگلیسی: Research Centers Development and Coordination Office, Deputy of Research & Technology, Ardabil University ...