مطالب مرتبط با کلید واژه

جهت


رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

صغری گلمغانی مقطع/ رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت اطلاعات پست الکترونیک: s.golmaghani@arums.ac.ir تلفن:  ۳۱۵۵۲۳۱۱-۰۴۵   اهم وظایف رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی تأمین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی برگزاری کارگاه‌های متعدد جهت آموزش نیروی انسانی شاغل در ...

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها

مسئول سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها نام و نام خانوادگی:   دکتر ندا سپاسی                                      رشته تحصیلی و مقطع: دکترای روانشناسی عمومی   عنوان شغل مورد تصدی: مسئول برگزاری کنگره و سمینار رابط آموزشی معاونت تحقیقات مسئول انجام و بارگذاری این دوره برنامه عملیاتی کلیه واحدها ...