مطالب مرتبط با کلید واژه

مراکز


مراکز تحقیقاتی مصوب

    برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت   فرآیند درخواست تأسیس مرکز تحقیقات   آئین نامه   اساسنامه   ارزشیابی مراکز تحقیقاتی مصوب  

درج صحیح وابستگی دانشگاهی

  درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی   فارسی: دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران   انگلیسی: Research Centers Development and Coordination Office, Deputy of Research & Technology, Ardabil University ...

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

  دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی راهنمای فرم ارزشیابی کیفی مراکر تحقیقاتی فرم ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی