الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-۱۹

الویت های پژوهشی بهمن ماه

الویت های پژوهشی اردیبهشت ماه

باطلاع میرساند الویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19 مربوط به اردیبهشت ماه 1400 توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 با همکاری و همراهی اتاق فکر کووید-19 و دبیرخانه ستاد ملی کرونا اعلام شد و فایل مذکور پیوست گردیده است.

الویت های پژوهشی مشترک معاونت بهداشت و تحقیقات و فناوری