مطالب مرتبط با کلید واژه

تفویض دانشکده


تفویض اختیارات

  تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده دندانپزشکی تفویض معاونت توسعه و معاونت درمان تفویض کمیته تحقیقات دانشجویی تفویض کلی نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی HSR نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی دانشکده ها