مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده


اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

اولویت های پژوهشی استان اردبیل در حیطه سلامت در حوزه های مختلف   اولویت های تحقیقاتی دانشکده پزشکی اولویت های تحقیقاتی دانشکده داروسازی اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی اولویت های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی      

تفویض اختیارات

  تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده داروسازی تفویض دانشکده دندانپزشکی تفویض معاونت توسعه و معاونت درمان تفویض کمیته تحقیقات دانشجویی تفویض کلی نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی HSR نامه تفویض اختیار تصویب طرح های تحقیقاتی دانشکده ها