مطالب مرتبط با کلید واژه

فرم


فرم پروپوزال اخذ گرنت تحقیقاتی

  فرم پروپوزال گرنت تحقیقاتی عنوان طرح پیشنهادی: بیان اهمیت موضوع (حداکثر در ۵۰۰ کلمه)   اهداف اختصاصی:   روش انجام کار (به صورت فلوچارت):   منابع:   دانلود فایل Word فرم پروپوزال گرنت تحقیقاتی

فرآیند انجام دوره فرصت مطالعاتی

  فرآیند انجام دوره فرصت مطالعاتی   فرم رضایتمندی اعضای هیات علمی از فرایند اعزام به فرصت مطالعاتی فرم ارزیابی از گزارش و توانمندی بعد از سفر از اعضای هیات علمی  

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

  دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی راهنمای فرم ارزشیابی کیفی مراکر تحقیقاتی فرم ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی