برنامه کارگاه های ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۳۲۳۹

 

برنامه کارگاه‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه سال ۱۳۹۷

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

برگزار کننده

مخاطبان

محل برگزاری

۱

چهارشنبه

پنج شنبه

۳۰/‏۳/‏۱۳۹۷

۳۱/‏۳/‏۱۳۹۷

آموزش نرم‌افزار مدیریت منابع علمی Mendeley

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۲ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۱۳۹۷ کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها (SPSS) مالک اباذری معاونت تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

۳

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳/‏۴/‏۱۳۹۷

۱۴/‏۴/‏۱۳۹۷

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

هیأت علمی

سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

۴

سه شنبه

۱۹/‏۴/‏۱۳۹۷

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

معاونت تحقیقات

هیأت علمی

سالن دکتر حضرتی

۵

سه شنبه

چهارشنبه

۲/‏۵/‏۱۳۹۷

۳/‏۵/‏۱۳۹۷

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

کارشناسان علم سنجی و پژوهش

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

۶

پنج شنبه

۴/‏۵/‏۱۳۹۷

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha

سهیلا عقیلی

معاونت تحقیقات

(کتابخانه مرکزی)

کارشناسان کتابداری

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

۷

یکشنبه

۷/‏۵/‏۱۳۹۷

کارگاه Eprints

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۸

دوشنبه

۱۵/‏۵/‏۱۳۹۷

کارگاه Up To Date

دکتر عیسی زاده

بیمارستانها (واحد توسعه تحقیقات)

هیأت علمی و دستیاران

مراکز آموزشی درمانی

امام خمینی (ره)

۹

دوشنبه

۲۳/‏۷/‏۱۳۹۷

کارگاه Clinical Key

دکتر عیسی زاده

بیمارستانها (واحد توسعه تحقیقات)

هیأت علمی و دستیاران

مرکز آموزشی درمانی

امام خمینی (ره)

۱۰ یکشنبه ۲۵/‏۶/‏۱۳۹۷ کارگاه سامانه نوپا صغری گلمغانی کتابخانه مرکزی کارشناسان کتابخانه ها آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی
۱۱ چهارشنبه ۴/‏۷/‏۱۳۹۷

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha

(فهرستنویسی) مقدماتی

سهیلا عقیلی کتابخانه مرکزی کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه ها سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
۱۲ چهارشنبه ۱۱/‏۷/‏۱۳۹۷ کارگاه سامانه نوپا صغری گلمغانی کتابخانه دانشکده پرستاری هیأت علمی سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری

۱۳

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۸/‏۷/‏۱۳۹۷

۲۶/‏۷/‏۱۳۹۷

کارگاه (نوپا) - کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی PubMed, Scopus, Web of Sciences, JCR, نحوه ویرایش پروفایل شخصی در پایگاه Scopus

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

هیأت علمی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۱۴ چهارشنبه ۲۵/‏۷/‏۱۳۹۷ کارگاه (نوپا) نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران صغری گلمغانی دانشکده بهداشت هیأت علمی سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
۱۵ پنج شنبه ۳/‏۸/‏۱۳۹۷ کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی Sciences Direct صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی
۱۶ شنبه ۵/‏۸/‏۱۳۹۷

کارگاه نرم افزار کتابخانه ای Koha

(فهرستنویسی) پیشرفته

سهیلا عقیلی کتابخانه مرکزی کارشناسان بخش فنی و مسئولین کتابخانه ها سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

۱۷

شنبه

۲۶/‏۸/‏۱۳۹۷

کارگاه کتابدار پژوهشی

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

کارشناسان کتابداری

سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

۱۸

سه شنبه

چهارشنبه

۶/‏۹/‏۱۳۹۷

۷/‏۹/‏۱۳۹۷

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

کارشناسان پژوهشی و کتابداران آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۱۹

پنج شنبه

۵/‏۷/‏۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش

دکتر احسان شمسی

دکتر آیت احمدی

معاونت تحقیقات

هیأت علمی

سالن آمفی تئاتر ستاد مرکزی

۲۰

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۷

۱۵/‏۹/‏۱۳۹۷

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی PubMed, Scopus

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۲۱ چهارشنبه ۲۱/‏۹/‏۱۳۹۷

کارگاه (نوپا) نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۲۲

چهارشنبه

پنج شنبه

۲۸/‏۹/‏۱۳۹۷

۲۹/‏۹/‏۱۳۹۷

آموزش نرم افزار مدیریت منابع علمی Mendeley

دکتر مجتبی امانی مهندس علیرضا محمدنیا

معاونت تحقیقات

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۲۳

پنج شنبه

۱۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷

کارگاه بارگذاری Eprints

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

کارشناسان پژوهشی و کتابداران

آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

۲۴

پنج شنبه

۴/‏۱۱/‏۱۳۹۷

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

دکتر مجتبی امانی

معاونت تحقیقات

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

۲۵

یکشنبه

۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷

آموزش ثبت بیماری‌ها

دکتر حامد زندیان

معاونت تحقیقات

کارشناسان مدارک پزشکی

 

۲۶

سه شنبه

چهارشنبه

۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۷

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۷

کارگاه علم سنجی و شاخص‌های آن

دکتر مجتبی امانی

صغری گلمغانی

معاونت تحقیقات

(اداره علم سنجی)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی
۲۷ پنج شنبه

۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۷

کلینیکال تریال   معاونت تحقیقات هیأت علمی  
 
  • ظرفیت کارگاه حداقل ۱۰ نفر و حداکثر ۳۰ نفر می‌باشد

 

برنامه کارگاه‌های واحد علم سنجی ۱۳۹۶

برنامه کارگاه‌های مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۶

برنامه کارگاه‌های حوزه مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۵

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸