برگزاری کارگاه مجازی ترجمان دانش۲

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۶ اخبار

 برگزاری کارگاه مجازی "ترجمان دانش2"

تاریخ برگزاری:  روز چهارشنبه تاریخ 31/ 06/ 1400 از ساعت 10 الی 12

مختص اعضای هیات علمی دانشگاه

لینک برگزاری: https://vcm.arums.ac.ir/b/wor-kbu-1ld-xxk