اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دکتر فرهاد پور فرضی

 

سمت علمی: استاد

رشته:  پزشکی اجتماعی و خانواده

 

دکتر حامد زندیان

jc8t9p2r1nj56l

 

سمت علمی: استادیار

رشته: سیاستگذاری سلامت

دکتر اسماعیل فرزانه

 

سمت علمی: استاد

رشته:  پزشکی قانونی

 

دکتر تلما ظهیریان مقدم

telma

 

سمت علمی: استادیار

رشته:  سیاستگذاری سلامت

 

دکتر سهراب ایرانپور

 

سمت علمی: استادیار

رشته: اپیدمیولوژی

 

دکتر خاطره عیسی زاده فر

eisazade

 

سمت علمی: دانشیار

رشته: پزشکی اجتماعی

 

مهندس مهدی فضل زاده

fazl

 

سمت علمی: مربی

رشته: مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر مهدی وثوقی

vosoogi

 

سمت علمی: استادیار

رشته:  مهندسی بهداشت محیط