اعضای شورای پژوهشی

دکتر حامد زندیان

jc8t9p2r1nj56l

 

سمت علمی: استادیار

رشته: سیاستگذاری سلامت

دکتر فیروز امانی

amani

سمت علمی: دانشیار

رشته: آمار زیستی

دکتر نسرین فولادی

fooladi

 

سمت علمی: استاد

رشته: پرستاری

دکتر عزیز کامران

kamran

سمت علمی: استادیار

رشته: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکتر مهریار ندرمحمدی

nadr

 

سمت علمی: استادیار

رشته: روانشناسی

دکتر مهدی وثوقی

vosoogi

 

سمت علمی: استادیار

رشته:  مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر تلما ظهیریان مقدم

telma

 

سمت علمی: استادیار

رشته:  سیاستگذاری سلامت

 

دکتر افروز مردی

afrooz

 

سمت علمی: استادیار

رشته: بهداشت باروری

دکتر خاطره عیسی زاده فر

eisazade

 

سمت علمی: دانشیار

رشته: پزشکی اجتماعی