اهداف مرکز

13083-NP0ENT1

 

اهداف کلی (Goals):

G1 : ارتقاء جایگاه مرکز تحقیقات SDH اردبیل بر مبنای شاخص های عملکردی مراکز تحقیقات
G2 : راه اندازی نظام پایش و ارزیابی شاخص های ۶۹ گانه SDH در سطح استان اردبیل
G3 : جذب منابع مالی از نهادهای مرتبط داخلی و خارجی دانشگاه
G4 : توسعه نیروی انسانی متخصص مرتبط با SDH مرکز در طول اجرای برنامه


اهداف اختصاصی ( Objectives ):
G1 : ارتقاء جایگاه مرکز تحقیقات SDH اردبیل بر مبنای شاخص های عملکردی مراکز تحقیقات
G1O1 : افزایش ۲۰۰ درصدی مقالات منتشر شده با وابستگی مرکز تحقیقات SDH اردبیل در پایگاههای داده ای معتبر
G1O2 : افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد طرح های مصوب مرکز تا انتهای برنامه(هر سال ۳۰ درصد نسبت به سال قبل)
G1O3 : حمایت از انتشار ۲ کتاب در حیطه SDH تا انتهای برنامه توسط مرکز
G1O4 : ارتقاء تعداد ارجاعات به مقالات و ارتقاء شاخص H-Index مرکز
G1O5 : افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد مقالات مشترک با سایر مراکز تحقیقات داخل و خارج دانشگاه

G2 : راه اندازی نظام پایش و ارزیابی شاخص های ۶۹ گانه SDH در سطح استان اردبیل
G2O1 : طراحی و تدوین طرح احصاء و محاسبه شاخص های ۶۹ گانه SDH عدالت در سلامت

G3 : جذب منابع مالی از نهادهای مرتبط داخلی و خارجی دانشگاه
G3O1 : عقد قرارداد اجرای پروژه مرتبط با سندجامع سلامت استان با سازمان های خارج دانشگاهی و استانی
G3O2 : افزایش ۱۰۰ درصدی سقف اعتبارات تخصیص یافته مرکز SDH از بودجه پژوهشی دانشگاه

G4 : توسعه نیروی انسانی متخصص مرتبط با SDH مرکز در طول اجرای برنامه
G4O1 : جذب ۲ نیروی طرحی ضریب K هیأت علمی در رشته های مرتبط تا پایان برنامه
G4O2 : جذب ۲ نیروی غیرهیأت علمی اجرایی تا پایان برنامه