business-strategy-success-target-goals_1421-33

چشم انداز

این مرکز در نظر دارد با بهره‏‌گیری از توان حمایتی موجود در داخل و خارج دانشگاه در افق ۵ ساله به عنوان مرجع علمی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سطح کلان منطقه شناخته شود، به رکن اصلی و تأثیرگذار بر تصمیم‌‏سازی بخش‌‏های مرتبط با سلامت با تأکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و در مسیر اجتماعی شدن دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تبدیل گردد، پژوهش‏‌های انجام یافته در مرکز به عنوان پایه اصلی تصمیم‏‌گیری‌‏ها و سیاست‌گذاری‌‏های مرتبط با حوزه در سطح دانشگاه، استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ماموریت

مرکز به عنوان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اردبیل بر آن است تا در راستای تحقق ارتقا، جایگاه علمی و تبدیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاهی اجتماعی در راستای تکالیف محول معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از طریق گسترش فرهنگ پژوهش و انجام تحقیقات مناسب کاربردی و ارایه آموزش و راه کارهای پیشگیری و درمانی در زمینه‌ های سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر آن علاوه بر ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بین سایر دانشگاه‏ها، سلامت آحاد مردم استان را به ویژه در بعد اجتماعی از طریق همکاری پژوهشی در جهت احقاق شاخص‌‏های عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ارتقاء دهد. خدمات ما به جامعه پزشکی، ‌پژوهشگران،‌ بیماران و مردم در سطح استان وکشور خواهد بود.

گرایش پژوهشی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در طول برنامه سه سال (۱۴۰۰ -۱۳۹۷) در حیطه اولویت‏‌ها و لاین‏های تحقیقاتی زیر تمرکز کرده و فعالیت خواهد نمود:

شاخص‏‌های عملکرد و عدالت در نظام سلامت و جامعه، تبیین و تعیین نابرابری در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، تعیین توزیع وضعیت سلامت در گروه های اجتماعی، ارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی تعیین کننده های اجتماعی سلامت، طراحی مدل استفاده از مشارکت مردم در ارتقاء سلامت، بررسی میزان پاسخ گویی نظام سلامت، آسیب های اجتماعی، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، سبک زندگی و توانمندسازی مردم،شناسایی سبک های زندگی ناسالم، سلامت و محیط زیست، بررسی تاثیر شرایط اقامت ( سکونت ) بر سلامت، بیماری‌‏های غیرواگیر و عوامل موثر بر آن، مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز و بقاء انواع سرطان‌های معده، مری، پستان، کولون، پوست، اثر بخشی آموزش در پیش‌گیری، مراقبت و توان بخشی، اثر بخشی هزینه های درمان های مختلف روی کیفیت و کمیت زندگی (QALYوDALY)، تعیین مو لفه‌های اقتصاد سلامت در پیشگیری، مراقبت و درمان بیماری‌های غیرواگیر.