اولویت های پژوهشی مرکز

unnamed

 

طراحی و توسعه پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف علوم دارویی از جمله فارماكولوژی، فارماكوگنوزی، شیمی دارویی، فارماسیوتیكس و داروسازی بالینی به عنوان اهداف این مرکز تعیین شده است. در این خصوص مطالعات مرتبط با فن آوری های نوین دارویی در زمینه بیوتکنولوژی دارویی و نانوتكنولوژی دارویی نیز دارای اولویت ویژه می باشند.