رئیس مرکزتحقیقات علوم دارویی

Dr. Panahpour

 

دکتر حمداله پناهپور 

سمت علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی

پست الکترونیکی: Panahpour.h@gmail.com

تلفن تماس: 

سوابق علمی و پژوهشی